Sitemap Poland English Slovak
Меню
Architektura drewniana...


photo Miroslav

Популярне
UNESCO obwod Zakarpacki; Uzok, Jasina,
Published: 07.08.2013
*Uzok – cerkiew sw. Michala Archaniola
 - pa­ra­fial­na wznie­sio­na w 1745 roku (obec­nie pa­ra­fia pra­wo­slaw­na Pa­triar­cha­tu Mo­skiew­skie­go). Uklad trój­dziel­ny, kon­struk­cja zrebo­wa z drew­na
 swier­ko­we­go. Cer­kiew typu boj­kow­skie­go, trój­ko­pu­lo­wa. Prze­strze­nie nawy i sank­tu­arium otwar­te na cala wy­so­kosc i scia­gnie­te krzy­zo­wy­mi bel­ka­mi stro­po­wy­mi. We wne­trzu za­cho­wal sie iko­no­stas, ol­tarz z XVIII wieku, XVII-wiecz­ne ikony i sta­ro­dru­ki z XVII. Wspól­cze­sne ele­men­ty wy­stro­ju cer­kwi nie po­win­ny byc oce­nia­ne na pod­sta­wie kry­te­riów es­te­tycz­nych, sa one wy­ra­zem au­ten­tycz­nych po­trzeb du­cho­wych miej­sco­wej spo­lecz­no­sci, która od­zy­ska­la wol­nosc prak­tyk re­li­gij­nych do­pie­ro po upad­ku ZSSR i uzy­ska­niu nie­za­lez­no­sci przez Ukra­ine. Jest to po­lo­zo­na naj­da­lej na po­lu­dnie cer­kiew boj­kow­ska. Sta­no­wi wy­jat­ko­wy przy­klad trój­dziel­nej cer­kwi z dzwon­ni­ca umiesz­czo­na nad ba­bin­cem.
Obwód Za­kar­pac­ki, rejon Wiel­ko-­Be­re­znen­ski.Jasina - 1824 - cerkiew Wniebowstapienia Panskiego
Obwód Za­kar­pac­ki, rejon Ra­chow­ski.
Opracowal Bohdan Zhukiewicz, fotografowal Zakapior

Photo...

photo Taras

Slownik
Sladami...

==================
... zwiedzamy...

==================
Lviv


UNESCO UA