Sitemap Poland English Slovak
Меню
Architektura drewniana...


photo Miroslav

Популярне
UNESCO obwod Iwano-Frankowski; Rohatyn, Werbiaz Nizny,
Published: 09.08.2013

*Rohatyn – cerkiew Zeslania Ducha Swietego
 - wznie­sio­na praw­do­po­dob­nie na prze­lo­mie XV i XVI wieku (obec­nie od­dzial Iwa­no­-Fran­kow­skie­go Mu­zeum Sztu­ki), trój­dziel­na, o kon­struk­cji  zrebowej. Cer­kiew sta­re­go typu ha­lic­kie­go. Do za­chod­niej fa­sa­dy ba­binca do­bu­do­wa­no trzy­kon­dy­gna­cyj­na, kwa­dra­to­wa dzwon­ni­ce slu­po­wa po­la­czo­na przydasz­kiem w jedna ca­losc z cer­kwia. Na po­lu­dnio­wej ze­wnetrz­nej scia­nie cer­kwi wid­nie­ja pozostalo­sci po­li­chro­mii z XVII. We wne­trzu za­cho­wal sie iko­no­stas z 1650 roku, ko­lek­cja ikon z XVI-XVIII, sta­ro­dru­ki, rzez­by i plyty na­grob­ko­we z XVII. Spo­sród zglo­szo­nych obiek­tów jest to naj­star­sza cer­kiew drew­nia­na po­lo­zo­na na te­re­nie Ukra­iny. Z ar­chi­tek­to­nicz­ne­go punk­tu wi­dze­nia jest analogiczna do cer­kwi w Ra­dru­zu i Po­ty­li­czu. Ory­gi­nal­ne wy­po­sa­ze­nie wne­trza. Jeden z naj­lep­szych re­ne­san­so­wych iko­no­sta­sów na Ukra­inie, po­cho­dza­cy z 1650.
Obwód Iwa­no-­Fran­kow­ski, rejon Ro­ha­tyn­ski.

KG Sabina RÓZYCKA tekst
Archiwum UNESCO zdjecie
   „Rohatynska swiatynia jest unikatowa, pochodzi z poczatku XVII wieku. Zostala wystawiona bez jednego gwozdzia, a wewnatrz miesci jeden z trzech ukrainskich barokowych ikonostasów z 1650 roku - mówi dyrektor Wojewódzkiego Muzeum Sztuki Mychajlo Dejnega. Swiatynia jest usytuowana na niewielkim wzgórzu i jest jedna z najstarszych na Ukrainie”.
   Legenda glosi, ze przed wiekami w cerkwi Zeslania Ducha Swietego w Rohatynie nabozenstwa odprawial uka Lisowski, ojciec legendarnej Roksolany, a sama Roksolana przychodzila tu na modlitwy. Od trzech lat wladze Rohatyna staraly sie, aby swiatynia trafiala na liste UNESCO. Przygotowywano odpowiednie dokumenty, wymagania byly twarde: swiatynia powinna znajdowac sie w miejscu wystawienia, nie moze miec dobudówek z pózniejszych okresów i nie moze byc przebudowana wewnatrz.


Werbiaz Nizny
– cerkiew Narodzenia Przenajswietszej Bogurodzicy

Obwód Iwa­no-­Fran­kow­ski, rejon Ko­lo­myj­ski.
    Cerkiew Narodzenie NMP w Werbiazu Niznym jest dzis obita blacha, chociaz kiedys byla pokryta gontem. Skoro obiekt znalazl sie na liscie, nalezy zdjac blache i oczyscic drewniane powierzchnie z farby. „Jesli chodzi o blache, chcielismy jak najlepiej ja zabezpieczyc - mówi wójt Maria Karpeniuk. - Nasza cerkiew jest w centrum wioski, niedaleko jest stary cmentarz. W cerkwi mamy stare ikony, wewnatrz jest taka niesamowita atmosfera, ze trudno ja opisac”. Swiatynia w Werbiazu tez ma swoja legende - od dawna ludzie w miejscowosci opowiadali, ze wystawiona zostala za pieniadze opryszków. Mieszkaniec wioski Hryhorij Semeniuk nalezal do zbójników Oleksy Dowbusza. Rezygnujac z zycia zbójnickiego zabral swoja czesc lupów i za uzyskane pieniadze wystawil poczatkowo dzwonnice, a nastepnie cerkiew. Dzialo sie to w roku 1757, a budowe ukonczono w 1788. Cerkiew dekoruje piec bani, stanowi ona unikatowy przyklad huculskiej architektury sakralnej wybudowanej bez uzycia gwozdzi.

Opracowali i fotografowali; KG Sabina RÓZYCKA, Bohdan Zhukiewicz

Photo...

photo Taras

Slownik
Sladami...

==================
... zwiedzamy...

==================
Lviv


UNESCO UA