Sitemap Poland English Slovak
Шлях Дерев'яної Архітектури
Популярне
Uratowac ten kosciolek...
Published: 25.09.2013

Uratujmy zabytkowy kosciólek w Hruszewie!

KG Jacek BORZYCKI
tekst i zdjecie

   Hryhorij Ryszko, wyrózniajacy sie od miejscowych ubiorem (czarna jesionka i kapeluszem), akurat wpadі do Hruszewa na dwa dni, do odziedziczonego po ojcu wiejskiego domku. Do sklepiku przyszedl po ciastka i kawe. Dowiedziawszy sie o wizycie dziennikarza z Polski, zaprasza do siebie na kawe.

Читать еще...Krekhiv - w okolicach Zhovkva...
Published: 15.09.2013

Krekhiv

Читать еще...UNESCO obwod Lwow­ski; Zolkiew, Potylicz, Matkуw, Drohobycz,
Published: 13.08.2013


*Zólkiew - sw. Trójcy,
Жовква, Żowkwa, w latach 1951–1991 Нестеров, Nesterow
 - wznie­sio­na w 1720 roku (obec­nie pa­ra­fia grec­ko­ka­to­lic­ka), trój­dziel­na, o kon­struk­cji zre­bo­wej. Cer­kiew no­we­go typu ha­lic­kie­go, trój­ko­pu­lo­wa. Wy­so­ka osmio­bocz­na wieza z  kopu­la gó­ru­je nad kazda czescia kon­struk­cji. Ka­mien­na za­kry­stia na­kry­ta dwu­spa­do­wym da­chem do­bu­do­wa­na do wschod­niej scia­ny sank­tu­arium po­wsta­la przed 1750. Pod okapem znaj­du­je sie otwar­ta kon­struk­cja zre­bo­wa, nato­miast scia­ny nad nim po­kry­te sa gon­tem, po­dob­nie jak ko­puly i dachy. W nawie - iko­no­stas z 1. polowy XVIII wieku, glów­ny ol­tarz, lawy i kon­fe­sjo­nal z XIX, w sank­tu­arium - po­li­chro­mie z konca XVIII o mo­ty­wach ar­chi­tek­to­nicz­nych z wpi­sa­ny­mi sce­na­mi sta­ro­te­sta­men­tal­ny­mi. Jedna z naj­le­piej za­chowanych cer­kwi trój­ko­pu­lo­wych z XVIII. Re­pre­zen­tu­je kla­sycz­ny typ ha­lic­ki, któ­re­go struk­tu­ra opie­ra sie na tra­dy­cyj­nej kon­struk­cji ki­jow­skiej. W ca­lo­sci za­cho­wa­lo sie wy­po­sa­zenie wne­trza, jest to naj­lepszy przy­klad wy­stro­ju wne­trza XVIII-wiecz­nej cer­kwi.

Opracowal Bohdan Zhukiewicz, photo archiwum, Zakapior

*Potylicz - 1502 - Zesłania Ducha Swiętego
- rejon Zól­kiew­ski.
*Matków - 1838 - sw. Dymitra,
- rejon Tur­kow­ski.

*Drohobycz - XVII - sw. Jerzego (sw. Jura).
  
W 1657 roku ze wsi Nadiew kolo Doliny przewieziono stara cerkiew. Z tego materialu rozbudowano miejscowa cerkiew w Drohobyczu, która wlasnie w duzej czesci splonela.
    Cerkiew w Drohobyczu nie powstala od nowa, od fundamentów, zostala rozbudowana z wykorzystaniem belek z poprzedniej cerkwi - uscisla Viktoriia Filipchenko i dodaje, ze zachowalo sie sporo róznych przekazów o „przewozeniu” cerkwi, jedna z ich mówi np., ze cerkiew trafila do Drohobycza spod Moskwy, inna ze z Kijowa.
   Viktoriia pisze, ze cerkiew byla wymieniona za sól, rozebrana i przewieziona do Drohobycza na wolach. Stanela w tym samym miejscu co poprzednia, a w 1678 wybudowano obok dzwonnice. Od XVII wieku cerkiew sw. Jura byla kilka razy remontowana, ale nie utracila swojego pierwotnego wygladu. Dzis jest czescia dzialu drewnianej architektury muzeum „Drohobyczyna”.

photo Andrzej Siwek, NID

Читать еще...Nieodmiennie wizytowka Drohobycza jest...
Published: 11.08.2013

   Kolejna drewniana swiatyna w Drohobyczu to cerkiew Podwyższenia Krzyża Pańskiego z roku 1611. Na ten moment nie pełni ona funkcji sakralnej i jest pod zarządem Muzeum Ziemi Drohobyckiej. Posiada status „Pomnika Architektury Drewnianej Ukrainy”…
opracowal Pasza, photo Juri Czernets

Читать еще...UNESCO obwod Iwa­no-­Fran­kow­ski; Rohatyn, Werbiaz Nizny,
Published: 09.08.2013


*Werbiaz Nizny -
XVII - Narodzenia Przenajswietszej Bogurodzicy,
Obwód Iwa­no-­Fran­kow­ski, rejon Ko­lo­myj­ski.
 - pa­ra­fial­na wznie­sio­na w 1808 roku (obec­nie pa­ra­fia pra­wo­slaw­na Pa­triar­cha­tu Ki­jow­skie­go), na planie krzy­za, o kon­struk­cji  zrebo­wej.
   Pieciokpulowa cer­kiew typu hu­cul­skie­go. Kon­struk­cja zre­bo­wa pod oka­pem otwar­ta. We­wnatrz po­li­chro­mia z konca XX wieku, iko­no­stas z po­czat­ków XIX. Naj­le­piej roz­wi­nie­ty przy­klad ewo­lu­uja­cych eta­pów cer­kwi hu­cul­skiej. Obiekt za­slu­gu­je na szcze­gól­na uwage, po­nie­waz sta­no­wi swia­dec­two wy­raz­ne­go, od­reb­ne­go stylu ar­chi­tek­to­nicz­ne­go, nie­po­dob­ne­go do innych spo­ty­ka­nych w re­gio­nie. Cer­kiew pre­zen­tu­je naj­wyz­szy kunszt cie­siel­ski.

*Rohatyn - XV - Zeslania Ducha Swietego,
Obwód Iwa­no-­Fran­kow­ski, rejon Ro­ha­tyn­ski.

Opracowali i fotografowali; KG Sabina RÓZYCKA, Bohdan Zhukiewicz

Читать еще...... tak blisko...
Published: 20.09.2010

Stara Sól.
- wies polozona przy drodze z Chyrowa do Starego Sambora. Polozona na pogórzu bieszczadzkim, albo, jak kto woli w górach Sanocko - Turczanskich. Obecnie spora wies, a kiedys miasteczko.
    Kazimierz Wielki zalozyl tu miasto na prawie magdeburskim.
Zaslynelo ono z wydobycia soli.
   W polowie XIV wieku miejscowosc zostaje wydzierzawiona zakonowi Bazylianów. W wieku XVII wybudowano murowany kosciól. Po I wojnie swiatowej kosciól zostal poddany gruntownej modernizacji i lekkiej przebudowie. Jego wyglad wzbogacil sie o bardzo ciekawa dekoracje rzezbiarska.
   Czasy po II wojnie swiatowej to niszczenie swiatyni. W latach 70-tych wybucha pozar. Jest on gaszony znajdujaca sie w poblizu solanka, co spowodowalo erozje chemiczna scian. Obecnie kosciól jest remontowany. Caly czas sa prowadzone prace budowlane. Kazdy datek na ten cel jest bardzo wazny, gdyz z nich prowadzone sa prace.
   W Starej Soli oprócz kosciola znajduja sie dwie drewniane cerkwie - równiez godne polecenia - warto je zwiedzic.
Bohdan Zhukiewicz
foto; Bieszczady Serwis

Читать еще...... jeden z najpiekniejszych zabytkow tej okolicy...
Published: 15.07.2010Zbyszek

Jasienica Zamkowa

- to miejscowosc polozona w obrebie gór Sanocko - Turczanskich.
    W linii prostej oddalona jest zaledwie kilkanascie kilometrów od Lutowisk, ale oczywiscie lezy na terenie Ukrainy Zachodniej.
   Jest to przepiekna mala miejscowosc w której mozna zobaczyc XIX wieczna cerkiew oraz muzeum kultury bojkowskiej, które zlokalizowano w starej dzwonnicy obok cerkwi. Mozna tam trafic jadac droga z Sambora w strone Turki.
foto, Bieszczady Serwis

Читать еще...... Центру Екуменічної Культури (ЦЕК)...
Published: 20.06.2010Bohdan Zhukiewicz
tłumaczenie Aleksander Borovkov 

ЄДНІСТЬ В РІЗНОМАНІТНОСТІ

   Південно-східний регіон Польщі з частиною малопольського і підкарпатського воєводств разом з північно-східним районом Словацьких Карпат з виходом на частину України є тереном, що захоплює пограничною культурою. Ці терени, де зустрічався католицько-латинський Захід з візантійсько-православним Сходом, на протязі віків були заселені різноманітними етнічними групами.
   Зіткнення обидвох цивілізацій спочатку призвело до взаємної ізоляції з різним напруженням і наслідками. Особливо поглиблювалась ізоляція в релігійній площині через взаємне небажання Східної і Західної Церкви. Віддзеркаленням цього була різка культурна різниця у мистецтві і сакральній архітектурі. 
   Католицькі святині мали за взірець римські базиліки побудовані з двох частин у просторі з одно або багатонавовим корпусом, а також з презбітеріум.   Сакральне будівництво Русі опиралося на візантійські традиції з характерно укладеним тридільним архітектурним стилем. 
   Однак з часом, особливо у період нової історії, наступило взаємне проникнення культур, що залишило свій слід в чудовій архітектурі дерев’яних церков і костелів. З’явилося типове для польсько-руського пограниччя явище латинізації греко-католицьких церковних форм, як і запозичення східних взірців для латинських костелів.
  
В міру інтенсивного розвитку осідлого життя в гірських районах Польщі і Словаччини від 14 до 17 століття, а особливо у 16 столітті, з’явилися Русини і Волохи, що визнавали православ’я. Та пастерська спільнота з часом запровадила осідлий спосіб життя, творячи відомі нам етнографічні групи лемків і бойків.
photo (zakapior)

Читать еще...Szlak architektury drewnianej - miniatury - UA, PL, SK...
Published: 15.06.2010

RÓZNORODNOSC W JEDNOSCI

   Region poludniowo - wschodniej Polski z czescia województwa malopolskiego i podkarpackiego, wraz z pólnocno - wschodnim rejonem slowackich Karpat z wyjsciem na czesc Ukrainy jest obszarem, który fascynuje kultura pogranicza. Tereny te, gdzie spotykal sie katolicko - lacinski zachód z bizantyjsko - ortodoksyjnym wschodem zamieszkiwane byly od wieków przez ludnosc zróznicowana pod wzgledem etnicznym.
   Zetkniecie sie obydwu cywilizacji poczatkowo zaowocowalo wzajemna izolacja z róznym natezeniem i skutkiem. Poglebiala sie szczególnie na plaszczyznie religijnej przez wzajemna niechec kosciolów wschodniego i zachodniego. Odwzorowaniem tego byly zdecydowane kulturowe róznice w sztuce i architekturze sakralnej.
   Katolickie swiatynie wzorowane byly na rzymskich bazylikach w dwuczlonowym ukladzie przestrzennym z jedno lub wielonawowym korpusem wraz z prezbiterium.
   Budownictwo sakralne Rusi natomiast opieralo sie na tradycjach bizantyjskich z charakterystycznie uksztaltowanym trójdzielnym stylem architektonicznym.

Rozlucz


- cerkiew prawoslawna pod wezwaniem Narodzenia NMP.
   Nalezy do ukrainskiej autokefalicznej prawoslawnej cerkwi. Wybudowana w 1876 roku w miejscu starej z 1733 która splonela w 1875. Budowla drewniana trójzebowa, skladajaca sie z trzech kwadratowych czesci rozmieszczonych po osi wschód - zachód. Zwienczona piramidalnymi dachami namiotowymi. Odnowiona w 1923 roku.Kostarowce


- cerkiew greckokatolicka pod wezwaniem sw. Szymona Slupnika obecnie kosciól pod wezwaniem Narodzenia NMP.
   Zbudowana w 1872 roku na miejscu wczesniejszej swiatyni z 1440. Budowla pierwotnie trójdzielna, z wielobocznie zamknietym prezbiterium, szersza nawa, babincem i przedsionkiem. Wnetrze ozdobione figuralna polichromia z I polowy XX wieku. Ikonostas z XIX obecnie przesuniety do wschodniej sciany prezbiterium. W nawie dwa wspólczesne oltarzyki, w lewym obraz sw. Maksymiliana Kolbego. Cenne XVI wieczne ikony nalezace do wyposazenia starszej cerkwi znajduja sie w muzeum historycznym w Sanoku.

Lutcza


- kosciól pod wezwaniem Wniebowziecia NMP.
   Wzniesiony w II polowie XV wieku. Rozbudowany w I polowie XVI miedzy innymi o murowana zakrystie a takze prawdopodobnie w I polowie XVII zbudowano wieze, wzmocniono sciany lisicami. W 1670 roku kosciól zostal czesciowo zniszczony pozarem, odbudowany i odnowiony dopiero po 1772. Jest to budowla gotycka o konstrukcji zrebowej. Wewnatrz stropy z zaskrzynieniami wspartymi na slupach. Wyposazenie barokowe, wyjatkowo bogate, oltarz glówny z plaskorzezba Wniebowziecia Matki Bozej, ambona prospekt organowy, konfesjonaly i zespól lawek z XVIII, chrzcielnica z I polowy XVII.

Krive


- cerkiew greckokatolicka pod wezwaniem sw. Lukasza Ewangelisty.
   Zbudowana w 1826 roku na miejscu starszej swiatyni. W miejsce wczesniejszych zrebowych kopul wprowadzono dach jedno kalenicowy. Budowla orientowana, zrebowa, ze slupowa wieza. Pozornie jednoprzestrzenna zamknieta od wschodu trójbocznie, wewnetrznie podzielona na prezbiterium i nawe. Obszerne wnetrze jest nakryte stropem plaskim, ozdobione delikatnym wzorem ornamentalnym. Prezbiterium oddziela od nawy zrebowa przegroda ikonostasowi z trzema przejsciami, co jest typowe dla najstarszych cerkwi. Wyposazenie wnetrza jest niezwykle bogate. Na przegrodzie ikonostasowej, ikony z róznych okresów XVI, XVII i XVIII wieku.
opracowal Bohdan Zhukiewicz
foto (zakapior)

Читать еще...
Photo...

photo Taras

Slownik
Sladami...

==================
... zwiedzamy...

==================