Sitemap Poland English Slovak
Меню
Architektura drewniana...


photo Miroslav

Популярне
Cerkva...
Published: 23.09.2019Warto pojechac w Ukrainskie Bieszczady i Karpaty aby takie perelki odkryc...

* Husne
* Kolodne
* Kostryna
* Piszkonia

* cala w kwiatach

...Uratowac ten kosciolek...
Published: 25.09.2013

Uratujmy zabytkowy kosciólek w Hruszewie!

KG Jacek BORZYCKI
tekst i zdjecie

   Hryhorij Ryszko, wyrózniajacy sie od miejscowych ubiorem (czarna jesionka i kapeluszem), akurat wpad do Hruszewa na dwa dni, do odziedziczonego po ojcu wiejskiego domku. Do sklepiku przyszedl po ciastka i kawe. Dowiedziawszy sie o wizycie dziennikarza z Polski, zaprasza do siebie na kawe.

...Krekhiv - w okolicach Zhovkva...
Published: 15.09.2013

Krekhiv

...UNESCO obwod Lwowski; Zolkiew, Potylicz, Matkw, Drohobycz,
Published: 13.08.2013


*Zólkiew - sw. Trójcy,
, Żowkwa, w latach 1951–1991 , Nesterow
 - wznie­sio­na w 1720 roku (obec­nie pa­ra­fia grec­ko­ka­to­lic­ka), trój­dziel­na, o kon­struk­cji zre­bo­wej. Cer­kiew no­we­go typu ha­lic­kie­go, trój­ko­pu­lo­wa. Wy­so­ka osmio­bocz­na wieza z  kopu­la gó­ru­je nad kazda czescia kon­struk­cji. Ka­mien­na za­kry­stia na­kry­ta dwu­spa­do­wym da­chem do­bu­do­wa­na do wschod­niej scia­ny sank­tu­arium po­wsta­la przed 1750. Pod okapem znaj­du­je sie otwar­ta kon­struk­cja zre­bo­wa, nato­miast scia­ny nad nim po­kry­te sa gon­tem, po­dob­nie jak ko­puly i dachy. W nawie - iko­no­stas z 1. polowy XVIII wieku, glów­ny ol­tarz, lawy i kon­fe­sjo­nal z XIX, w sank­tu­arium - po­li­chro­mie z konca XVIII o mo­ty­wach ar­chi­tek­to­nicz­nych z wpi­sa­ny­mi sce­na­mi sta­ro­te­sta­men­tal­ny­mi. Jedna z naj­le­piej za­chowanych cer­kwi trój­ko­pu­lo­wych z XVIII. Re­pre­zen­tu­je kla­sycz­ny typ ha­lic­ki, któ­re­go struk­tu­ra opie­ra sie na tra­dy­cyj­nej kon­struk­cji ki­jow­skiej. W ca­lo­sci za­cho­wa­lo sie wy­po­sa­zenie wne­trza, jest to naj­lepszy przy­klad wy­stro­ju wne­trza XVIII-wiecz­nej cer­kwi.

Opracowal Bohdan Zhukiewicz, photo archiwum, Zakapior

*Potylicz - 1502 - Zesłania Ducha Swiętego
- rejon Zól­kiew­ski.
*Matków - 1838 - sw. Dymitra,
- rejon Tur­kow­ski.

*Drohobycz - XVII - sw. Jerzego (sw. Jura).
  
W 1657 roku ze wsi Nadiew kolo Doliny przewieziono stara cerkiew. Z tego materialu rozbudowano miejscowa cerkiew w Drohobyczu, która wlasnie w duzej czesci splonela.
    Cerkiew w Drohobyczu nie powstala od nowa, od fundamentów, zostala rozbudowana z wykorzystaniem belek z poprzedniej cerkwi - uscisla Viktoriia Filipchenko i dodaje, ze zachowalo sie sporo róznych przekazów o „przewozeniu” cerkwi, jedna z ich mówi np., ze cerkiew trafila do Drohobycza spod Moskwy, inna ze z Kijowa.
   Viktoriia pisze, ze cerkiew byla wymieniona za sól, rozebrana i przewieziona do Drohobycza na wolach. Stanela w tym samym miejscu co poprzednia, a w 1678 wybudowano obok dzwonnice. Od XVII wieku cerkiew sw. Jura byla kilka razy remontowana, ale nie utracila swojego pierwotnego wygladu. Dzis jest czescia dzialu drewnianej architektury muzeum „Drohobyczyna”.

photo Andrzej Siwek, NID

...Nieodmiennie wizytowka Drohobycza jest...
Published: 11.08.2013

   Kolejna drewniana swiatyna w Drohobyczu to cerkiew Podwyższenia Krzyża Pańskiego z roku 1611. Na ten moment nie pełni ona funkcji sakralnej i jest pod zarządem Muzeum Ziemi Drohobyckiej. Posiada status „Pomnika Architektury Drewnianej Ukrainy”…
opracowal Pasza, photo Juri Czernets

...UNESCO obwod Iwano-Frankowski; Rohatyn, Werbiaz Nizny,
Published: 09.08.2013


*Werbiaz Nizny -
XVII - Narodzenia Przenajswietszej Bogurodzicy,
Obwód Iwa­no-­Fran­kow­ski, rejon Ko­lo­myj­ski.
 - pa­ra­fial­na wznie­sio­na w 1808 roku (obec­nie pa­ra­fia pra­wo­slaw­na Pa­triar­cha­tu Ki­jow­skie­go), na planie krzy­za, o kon­struk­cji  zrebo­wej.
   Pieciokpulowa cer­kiew typu hu­cul­skie­go. Kon­struk­cja zre­bo­wa pod oka­pem otwar­ta. We­wnatrz po­li­chro­mia z konca XX wieku, iko­no­stas z po­czat­ków XIX. Naj­le­piej roz­wi­nie­ty przy­klad ewo­lu­uja­cych eta­pów cer­kwi hu­cul­skiej. Obiekt za­slu­gu­je na szcze­gól­na uwage, po­nie­waz sta­no­wi swia­dec­two wy­raz­ne­go, od­reb­ne­go stylu ar­chi­tek­to­nicz­ne­go, nie­po­dob­ne­go do innych spo­ty­ka­nych w re­gio­nie. Cer­kiew pre­zen­tu­je naj­wyz­szy kunszt cie­siel­ski.

*Rohatyn - XV - Zeslania Ducha Swietego,
Obwód Iwa­no-­Fran­kow­ski, rejon Ro­ha­tyn­ski.

Opracowali i fotografowali; KG Sabina RÓZYCKA, Bohdan Zhukiewicz

...UNESCO obwod Zakarpacki; Uzok, Jasina,
Published: 07.08.2013


Obwód Za­kar­pac­ki, rejon Ra­chow­ski.
*Jasina - Wniebowstapienia Panskiego
 - pa­ra­fial­na, wznie­sio­na w 1824 roku (obec­nie wspól­nie uzyt­ko­wa­na przez pa­ra­fie Ko­scio­la Pra­wo­slaw­ne­go Pa­triar­cha­tu Mo­skiew­skie­go i Ukrainskiego Ko­scio­la Greckokatolickie­go). Zbu­do­wa­na na pla­nie krzy­za, o kon­struk­cji zre­bo­wej. Cer­kiew typu hu­cul­skie­go, jed­no­-ko­pu­lo­wa. Ko­sciól oto­czo­ny jest oka­pem opar­tym o wspor­ni­ki. Scia­ny, dachy i ko­pu­la na­mio­to­wa po­kry­te sa gon­tem. We wneetrzu za­cho­wal sie iko­no­stas, XVIII-wiecz­ne ikony i gon­fa­lon z po­czat­ków XIX wieku. Ele­men­tem ze­spo­lu cer­kiew­ne­go jest takze stary cmen­tarz z na­grob­ka­mi z róz­nych okre­sów oraz po­lo­zo­na po pól­noc­nej stro­ny dwu­kon­dy­gna­cyj­na, zwien­czo­na ko­pu­la, drew­nia­na dzwon­ni­ca z 1813. Jest to jedna z naj­star­szych i naj­le­piej za­cho­wa­nych cer­kwi typu hu­cul­skie­go, wznie­sio­na na pla­nie krzy­za z ko­pu­la w cen­trum.

*Uzok - 1745 - sw. Michala Archaniola
Obwód Za­kar­pac­ki, rejon Wiel­ko-­Be­re­znen­ski.

Opracowal Bohdan Zhukiewicz, fotografowal Zakapior

...Etno Szlak
Published: 15.02.2012

KG Sabina RÓZYCKA

Huculszczyzna Sakralna”

   Nie tylko zwiedzic, ale i pomodlic sie bedzie mozna teraz w huculskich swiatyniach w okolicach Jaremcza.
   Stowarzyszenie turystyczne „Karpaty Eko-Kraj”, którego uczestnikami sa wlasciciele gospodarstw agroturystycznych i pracownicy Karpackiego Parku Krajobrazowego opracowali nowy projekt.


...... tak blisko...
Published: 20.09.2010

Stara Sól.
- wies polozona przy drodze z Chyrowa do Starego Sambora. Polozona na pogórzu bieszczadzkim, albo, jak kto woli w górach Sanocko - Turczanskich. Obecnie spora wies, a kiedys miasteczko.
    Kazimierz Wielki zalozyl tu miasto na prawie magdeburskim.
Zaslynelo ono z wydobycia soli.
   W polowie XIV wieku miejscowosc zostaje wydzierzawiona zakonowi Bazylianów. W wieku XVII wybudowano murowany kosciól. Po I wojnie swiatowej kosciól zostal poddany gruntownej modernizacji i lekkiej przebudowie. Jego wyglad wzbogacil sie o bardzo ciekawa dekoracje rzezbiarska.
   Czasy po II wojnie swiatowej to niszczenie swiatyni. W latach 70-tych wybucha pozar. Jest on gaszony znajdujaca sie w poblizu solanka, co spowodowalo erozje chemiczna scian. Obecnie kosciól jest remontowany. Caly czas sa prowadzone prace budowlane. Kazdy datek na ten cel jest bardzo wazny, gdyz z nich prowadzone sa prace.
   W Starej Soli oprócz kosciola znajduja sie dwie drewniane cerkwie - równiez godne polecenia - warto je zwiedzic.
Bohdan Zhukiewicz
foto; Bieszczady Serwis

...... jeden z najpiekniejszych zabytkow tej okolicy...
Published: 15.07.2010Zbyszek

Jasienica Zamkowa

- to miejscowosc polozona w obrebie gór Sanocko - Turczanskich.
    W linii prostej oddalona jest zaledwie kilkanascie kilometrów od Lutowisk, ale oczywiscie lezy na terenie Ukrainy Zachodniej.
   Jest to przepiekna mala miejscowosc w której mozna zobaczyc XIX wieczna cerkiew oraz muzeum kultury bojkowskiej, które zlokalizowano w starej dzwonnicy obok cerkwi. Mozna tam trafic jadac droga z Sambora w strone Turki.
foto, Bieszczady Serwis

...»
Photo...

photo Taras

Slownik
Sladami...

==================
... zwiedzamy...

==================
Lviv


UNESCO UA