Sitemap Poland English Slovak
Меню
Mandry & Band Blues Outsider
Click for MP3 Player
Informacje


Konsulat Generalny RP
79011 Lwów,
ul. Iwana Franki 108

tel.:+38 032 295 79 90
fax:+38 032 295 79 80
e-mail: lwow.kg
.sekretariat@msz.gov.pl
1 USD = 25,55 - 26,001 PLN = 6,30 - 7,10


1 EUR = 28,75 - 29,60

dla dzieci
Do Poczytania
dla doroslychREKLAMA
Lviv


wspomagamy...Strona glowna, главная

Na stronie poruszamy nastepujace zagadnienia:
Pogranicze, Kremenaros, Zhukiewicz, Zakapior, Zakapiory, Lemkowie, Bojkowie, Huculy, Huculi, Rusnaki, Pogórzanie, Dolinianie, Zamieszancy, parki narodowe, rezerwaty, parki krajobrazowe, rezerwaty przyrody nie ozywionej, szlaki, sciezki przyrodnicze, turystyka, wedrówki, wypoczynek, zdrowie, historia, tradycja, fotografia, kultura, sztuka, nauka, medycyna, Roztocze, Karpaty, Bieszczady, Ukraina, Bukovel, Bukowina, Czarnohora, Gorgany, Zakarpacie, Przykarpackie, Jaremcza, Kosow, Truskawiec, Drohobycz, Sianki, Lwów, Luck, Tarnopol, Stanislawów, Mukaczewo, Uzgorod, Kresy, Wolyn, Podole, Pokucie, Halicz...

======================

nr 14-15 (258-259) 16.08.2016 - 29.08.2016

=======================
Repertuar Opery Lwowskiej -
2
016 -

... przerwa wakacyjna...

Informacje:
tel.:
0-0380 (32) 235-65-86
0-0380 (32) 260-13-60
www.opera.lviv.ua
e-mail: lvivopera@gmail.com
UWAGA
- w
repertuarze mozliwe sa zmiany.

======================

Ostatnie artykuly
... tak bylo w Chutorze Gorajec... ()

Maciej i Marcin Piotrowscy z ca ekip Folkowiska.

Tylko dla Was: Film Folkowiska 2016 - Gorajec.

Szanowni Pastwo,
   Chcemy si pochwali tym jak piknie byo na tegorocznym Festiwalu Folkowisko w Gorajcu! Wspólnie udao nam si stworzy wyjtkow imprez z wspaniaym przyjacielsko-rodzinnym klimatem i w sposób niepowtarzalny promowa nasz wspania kultur tradycyjn.

T atmosfer uchwycilimy w filmie, który dzi ma swoj premier.

Drohobych ()

    Poczatki osadnictwa na terenie Drohobycza wiaza sie ze slonymi zródlami, z których wydobywano sól. Pierwsze wzmianki o tym siegaja XI wieku, czyli czasów Rusi Kijowskiej. Glówne zródlo bogactwa stanowily warzelnie soli.
   W 1340 roku wraz z ówczesnym ksiestwem halicko-wolynskim osada zostala przylaczona przez Kazimierza III Wielkiego do Polski. Nowy wladca nadal Drohobyczowi herb, w którym widnieje do dzis dziewiec stozkowatych topek. Zupy ruskie na kilka stuleci staly sie jednym z waznych zródel dochodów skarbca królewskiego.
   Od czasu ponownego przylaczenia do Korony w 1387 (po krótkiej przynaleznosci do Wegier) miasto wchodzilo w sklad ziemi przemyskiej województwa ruskiego. W XV i XVI miejscowosc rosla i rozwijaa sie jak typowe sredniowieczne miasto.
PaszaҲ л zaprasza... ()
823 210 gosci... ()
photo Zakapior, Ordynat
Andrzej Sondej

Ukraina na POGRANICZU z Polska

http://www.pogranicze.eu/
www.ua.pogranicze.eu,
-
(twarz) poswiecona Ukrainie, tu wlasnie (narodzil sie pomysl strony), na górze zwanej Krzemieniec, Kremenec, Kremenaros, spotykaja sie granice PL, UA i SK.
- przekazujemy fakty z województw; Luckie, Tarnopolskie, Stanislawowskie (obecnie Iwano-Frankiwsk), Lwowskie i Zakarpackie, opisujemy krainy Podola, Pokucia, Halicza, Wolynia, kulture - tradycje Huculów, Bojków, Lemków.
- obraz niepowtarzalnych dzikich gór Bukovelu, Czernohory, Gorganow, Bieszczadow, opuszczonych w zgielku czasu zamków i kosciolów, nostalgia wielu turystów i badaczy przedwojennych kresowiackich jakze pieknych krain. Dlatego tez w dostrzezonym zagubionym swiecie, spoleczenstwo nabiera sil w turystyce i rekreacji, dostepnych bazach wypoczynkowych.


UNESCO obwod Lwowski; Zolkiew, Potylicz, Matkw, Drohobycz, ( ' )

Potylicz – cerkiew Zeslania Ducha Swietego
 - wznie­sio­na w 1502 roku (obec­nie pa­ra­fia grec­ko­ka­to­lic­ka), trój­dziel­na, o kon­struk­cji zre­bo­wej. Swiaty­nia sta­re­go typu ha­lic­kie­go. Scia­na ponad oka­pa­mi i dachy po­kry­te sa gon­tem. Cer­kiew ota­cza przy­da­szek wspar­ty na ry­siach, pod któ­rym scho­wa­ne sa  dwie nie­wiel­kie za­kry­stie - przy scia­nie poludnio­wej i pólnoc­nej sank­tu­arium. We­wnatrz za­cho­wa­ly sie: po­li­chro­mia z 1628 i po­czat­ków XVIII wieku, iko­no­stas z XVII, lawa z XVII. oraz ko­lek­cja ikon z XVI-XVIII. Naj­le­piej za­cho­wa­na cer­kiew w ar­cha­icz­nym stylu (jeden z pierw­szych eta­pów ewo­lu­cji cer­kiew­nej ar­chi­tek­tu­ry drew­nia­nej), sta­no­wi przy­klad wcze­sne­go stylu kon­struk­cji cer­kwi ko­pu­lo­wych. Do­sko­na­le wpi­sa­na w ota­cza­ja­cy kra­jo­braz. W ca­lo­sci za­cho­wa­na de­ko­ra­cja ma­lar­ska iko­no­sta­su z XVII. Cen­tral­na czesc z pó­zno-­re­ne­san­so­wy­mi car­ski­mi wro­ta­mi z or­na­men­tem geo­me­trycz­nym i dwie­ma iko­na­mi na­miest­ny­mi - Naj­swiet­szej Maryi Panny i Chry­stu­sa Pan­to­kra­to­ra z 1684.
Obwód Lwow­ski, rejon Zól­kiew­ski.
Opracowal Bohdan Zhukiewicz, fotografowal Zakapior


*Zólkiew
 
- 1720 - cerkiew sw. Trójcy
Obwód Lwow­ski, rejon Zól­kiew­ski.
*Potylicz - 1502 - cerkiew Zeslania Ducha Swietego
*Matków - 1838 - cerkiew sw. Dymitra
Obwód Lwow­ski, rejon Tur­kow­ski.
*Drohobycz - XVII - cerkiew sw. Jerzego
Obwód Lwow­ski, mia­sto Dro­ho­bycz.Nieodmiennie wizytowka Drohobycza jest... ( ' )

   Kolejna drewniana swiatyna w Drohobyczu to Cerkiew Podwyższenia Krzyża Pańskiego z roku 1611. Na ten moment nie pełni ona funkcji sakralnej i jest pod zarządem Muzeum Ziemi Drohobyckiej. Posiada status „Pomnika Architektury Drewnianej Ukrainy”…
opracowal Pasza
photo Juri CzernetsUNESCO obwod Iwano-Frankowski; Rohatyn, Werbiaz Nizny, ( ' )

*Werbiaz Nizny - XVII
- cerkiew Narodzenia Przenajswietszej Bogurodzicy,
Obwód Iwa­no-­Fran­kow­ski, rejon Ko­lo­myj­ski.
 - pa­ra­fial­na wznie­sio­na w 1808 roku (obec­nie pa­ra­fia pra­wo­slaw­na Pa­triar­cha­tu Ki­jow­skie­go), na planie krzy­za, o kon­struk­cji  zrebo­wej.
   Pieciokpulowa cer­kiew typu hu­cul­skie­go. Kon­struk­cja zre­bo­wa pod oka­pem otwar­ta. We­wnatrz po­li­chro­mia z konca XX wieku, iko­no­stas z po­czat­ków XIX. Naj­le­piej roz­wi­nie­ty przy­klad ewo­lu­uja­cych eta­pów cer­kwi hu­cul­skiej. Obiekt za­slu­gu­je na szcze­gól­na uwage, po­nie­waz sta­no­wi swia­dec­two wy­raz­ne­go, od­reb­ne­go stylu ar­chi­tek­to­nicz­ne­go, nie­po­dob­ne­go do innych spo­ty­ka­nych w re­gio­nie. Cer­kiew pre­zen­tu­je naj­wyz­szy kunszt cie­siel­ski.


*Rohatyn - XV
- cerkiew Zeslania Ducha Swietego,
Obwód Iwa­no-­Fran­kow­ski, rejon Ro­ha­tyn­ski.

Opracowali i fotografowali; KG Sabina RÓZYCKA, Bohdan ZhukiewiczUNESCO obwod Zakarpacki; Uzok, Jasina, ( ' )

*Jasina
- cerkiew Wniebowstapienia Panskiego
Obwód Za­kar­pac­ki, rejon Ra­chow­ski.
 - pa­ra­fial­na, wznie­sio­na w 1824 roku (obec­nie wspól­nie uzyt­ko­wa­na przez pa­ra­fie Ko­scio­la Pra­wo­slaw­ne­go Pa­triar­cha­tu Mo­skiew­skie­go i Ukrainskiego Ko­scio­la Greckokatolickie­go). Zbu­do­wa­na na pla­nie krzy­za, o kon­struk­cji zre­bo­wej. Cer­kiew typu hu­cul­skie­go, jed­no­-ko­pu­lo­wa. Ko­sciól oto­czo­ny jest oka­pem opar­tym o wspor­ni­ki. Scia­ny, dachy i ko­pu­la na­mio­to­wa po­kry­te sa gon­tem. We wneetrzu za­cho­wal sie iko­no­stas, XVIII-wiecz­ne ikony i gon­fa­lon z po­czat­ków XIX wieku. Ele­men­tem ze­spo­lu cer­kiew­ne­go jest takze stary cmen­tarz z na­grob­ka­mi z róz­nych okre­sów oraz po­lo­zo­na po pól­noc­nej stro­ny dwu­kon­dy­gna­cyj­na, zwien­czo­na ko­pu­la, drew­nia­na dzwon­ni­ca z 1813. Jest to jedna z naj­star­szych i naj­le­piej za­cho­wa­nych cer­kwi typu hu­cul­skie­go, wznie­sio­na na pla­nie krzy­za z ko­pu­la w cen­trum.


*Uzok -1745
- cerkiew sw. Michala Archaniola

Obwód Za­kar­pac­ki, rejon Wiel­ko-­Be­re­znen­ski.

Opracowal Bohdan Zhukiewicz, fotografowal ZakapiorSkansen we Lwowie... ( ' )


photo Malanowicz, Jurek Owczaruk
opracowal Bohdan ZHUKIEWICZ

Muzeum Architektury Ludowej i Zycia Wiejskiego
(skansen)
   Muzeum pod otwartym niebem we Lwowie zaczeto tworzyc w roku 1971. Dzis w ekspozycji mozna ogladac 120 zabytków ludowej architektury zachodnich regionów Ukrainy. Oprócz tego w stalej ekspozycji oraz magazynach muzeum przechowuje sie okolo 20 tysiecy przedmiotów zwiazanych z zyciem codziennym, gospodarstwem, jak równiez okazy sztuki ludowej. Muzeum zajmuje powierzchnie okolo 50 ha w pólnocno-wschodniej czesci miasta, w malowniczym Szewczenkowskim Gaju na Kaiser-waldzie. Ekspozycja jest zorganizowana wedlug podzialów etnograficznych. W muzeum stworzono szereg mikro-wiosek, kazda z nich liczy 15-20 obiektów architektury ludowej. W budynkach mieszkalnych i gospodarskich pokazane sa przedmioty domowego uzytku, odziez, narzedzia rolnicze i rzemieslnicze, srodki transportu. Cerkwie, dzwonnice i kapliczk. Jjest Bojkowska chata z 1860 roku, odpowiednio urzadzone wnetrza.

Cerkiew sw. Mikolaja
na Kajzerwaldzie1
- ze wsi Krywki jest cennym zabytkiem architektury drewnianej szkoly bojkowskiej, zbudowanym we wsi Krywki (obecnie rejon Turka) w 1763 roku, pózniej zas przeniesionym na teren muzeum architektury ludowej (1930).
Architektura

   Cerkiew jest drewniana trójdzielna, z kwadratowymi zrebami babinca, nawy i apsydy. Ma trzy szczyty zwienczone wiezyczkami, kazdy z czteroma zalomami. Nad babincem miesci sie galeria dzwonnicy. Wokól cerkwi biegnie kryta galeria wsparta na rzezbionych kroksztynach, drzwi glównego wejscia równiez zdobione sa rzezbieniami.
   Wnetrze dekoruje rzezbiony luk miedzy babincem i nawa. W cerkwi znajduje sie ikonostas datowany na XVIII wiek.
... ratujemy zabytki... skansen we Lwowie... ( ' )


W muzeum Architektury i Budownictwa Ludowego...
KG
Konstanty CZAWAGA
tekst i zdjecia


Jazlowczyk
Pierwszy kosciól w skansenie we Lwowie.
   Muzeum Architektury i Budownictwa Ludowego we Lwowie odbylo sie uroczyste otwarcie i poswiecenie drewnianego kosciola przeniesionego z miejscowosci Jazlowczyk kolo Brodów. Niszczejacy kosciól przeniesiono do Lwo­wa, gdzie zostal odrestaurowany na koszt Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodo­wego Rzeczypospolitej Ppolski w ramach programu „Dziedzictwo przeszlosci fundamentem przyszlosci”.Jazlowczyk

    1996 ̳ ’ ’ - ( , ), (« »).Krekhiv - w okolicach Zhovkva... ( ' )

KrekhivUratowac ten kosciolek... ( ' )

Uratujmy zabytkowy kosciólek w Hruszewie!

KG Jacek BORZYCKI
tekst i zdjecie

   Hryhorij Ryszko, wyrózniajacy sie od miejscowych ubiorem (czarna jesionka i kapeluszem), akurat wpad do Hruszewa na dwa dni, do odziedziczonego po ojcu wiejskiego domku. Do sklepiku przyszedl po ciastka i kawe. Dowiedziawszy sie o wizycie dziennikarza z Polski, zaprasza do siebie na kawe.Etno Szlak ( ' )

KG Sabina RÓZYCKA

Huculszczyzna Sakralna”

   Nie tylko zwiedzic, ale i pomodlic sie bedzie mozna teraz w huculskich swiatyniach w okolicach Jaremcza.
   Stowarzyszenie turystyczne „Karpaty Eko-Kraj”, którego uczestnikami sa wlasciciele gospodarstw agroturystycznych i pracownicy Karpackiego Parku Krajobrazowego opracowali nowy projekt.
... tak blisko... ( ' )

Stara Sól.
- wies polozona przy drodze z Chyrowa do Starego Sambora. Polozona na pogórzu bieszczadzkim, albo, jak kto woli w górach Sanocko - Turczanskich. Obecnie spora wies, a kiedys miasteczko.
   Kazimierz Wielki zalozyl tu miasto na prawie magdeburskim.
 Zaslynelo ono z wydobycia soli.
   W polowie XIV wieku miejscowosc zostaje wydzierzawiona zakonowi Bazylianów. W wieku XVII wybudowano murowany kosciól. Po I wojnie swiatowej kosciól zostal poddany gruntownej modernizacji i lekkiej przebudowie. Jego wyglad wzbogacil sie o bardzo ciekawa dekoracje rzezbiarska.
   Czasy po II wojnie swiatowej to niszczenie swiatyni. W latach 70-tych wybucha pozar. Jest on gaszony znajdujaca sie w poblizu solanka, co spowodowalo erozje chemiczna scian. Obecnie kosciól jest remontowany. Caly czas sa prowadzone prace budowlane. Kazdy datek na ten cel jest bardzo wazny, gdyz z nich prowadzone sa prace.
   W Starej Soli oprócz kosciola znajduja sie dwie drewniane cerkwie - równiez godne polecenia - warto je zwiedzic.
Bohdan Zhukiewicz... jeden z najpiekniejszych zabytkow tej okolicy... ( ' )Zbyszek

Jasienica Zamkowa

- to miejscowosc polozona w obrebie gór Sanocko - Turczanskich.
    W linii prostej oddalona jest zaledwie kilkanascie kilometrów od Lutowisk, ale oczywiscie lezy na terenie Ukrainy Zachodniej.
   Jest to przepiekna mala miejscowosc w której mozna zobaczyc XIX wieczna cerkiew oraz muzeum kultury bojkowskiej, które zlokalizowano w starej dzwonnicy obok cerkwi. Mozna tam trafic jadac droga z Sambora w strone Turki.
foto Bieszczady Serwis... ()... ( ' )Bohdan Zhukiewicz
tłumaczenie Aleksander Borovkov 

Ͳ вͲҲ

   ϳ- - , . ֳ , - - , .
   dz . . ³ . 
   , .   . 
   , , , ’ . ’ - - , .
  
14 17 , 16 , ’ , ’. , .
photo (zakapior)Szlak architektury drewnianej - miniatury - UA, PL, SK... ( ' )

RÓZNORODNOSC W JEDNOSCI

   Region poludniowo - wschodniej Polski z czescia województwa malopolskiego i podkarpackiego, wraz z pólnocno - wschodnim rejonem slowackich Karpat z wyjsciem na czesc Ukrainy jest obszarem, który fascynuje kultura pogranicza. Tereny te, gdzie spotykal sie katolicko - lacinski zachód z bizantyjsko - ortodoksyjnym wschodem zamieszkiwane byly od wieków przez ludnosc zróznicowana pod wzgledem etnicznym.
   Zetkniecie sie obydwu cywilizacji poczatkowo zaowocowalo wzajemna izolacja z róznym natezeniem i skutkiem. Poglebiala sie szczególnie na plaszczyznie religijnej przez wzajemna niechec kosciolów wschodniego i zachodniego. Odwzorowaniem tego byly zdecydowane kulturowe róznice w sztuce i architekturze sakralnej.
   Katolickie swiatynie wzorowane byly na rzymskich bazylikach w dwuczlonowym ukladzie przestrzennym z jedno lub wielonawowym korpusem wraz z prezbiterium.
   Budownictwo sakralne Rusi natomiast opieralo sie na tradycjach bizantyjskich z charakterystycznie uksztaltowanym trójdzielnym stylem architektonicznym.

Rozlucz


- cerkiew prawoslawna pod wezwaniem Narodzenia NMP.
   Nalezy do ukrainskiej autokefalicznej prawoslawnej cerkwi. Wybudowana w 1876 roku w miejscu starej z 1733 która splonela w 1875. Budowla drewniana trójzebowa, skladajaca sie z trzech kwadratowych czesci rozmieszczonych po osi wschód - zachód. Zwienczona piramidalnymi dachami namiotowymi. Odnowiona w 1923 roku.Kostarowce


- cerkiew greckokatolicka pod wezwaniem sw. Szymona Slupnika obecnie kosciól pod wezwaniem Narodzenia NMP.
   Zbudowana w 1872 roku na miejscu wczesniejszej swiatyni z 1440. Budowla pierwotnie trójdzielna, z wielobocznie zamknietym prezbiterium, szersza nawa, babincem i przedsionkiem. Wnetrze ozdobione figuralna polichromia z I polowy XX wieku. Ikonostas z XIX obecnie przesuniety do wschodniej sciany prezbiterium. W nawie dwa wspólczesne oltarzyki, w lewym obraz sw. Maksymiliana Kolbego. Cenne XVI wieczne ikony nalezace do wyposazenia starszej cerkwi znajduja sie w muzeum historycznym w Sanoku.

Lutcza


- kosciól pod wezwaniem Wniebowziecia NMP.
   Wzniesiony w II polowie XV wieku. Rozbudowany w I polowie XVI miedzy innymi o murowana zakrystie a takze prawdopodobnie w I polowie XVII zbudowano wieze, wzmocniono sciany lisicami. W 1670 roku kosciól zostal czesciowo zniszczony pozarem, odbudowany i odnowiony dopiero po 1772. Jest to budowla gotycka o konstrukcji zrebowej. Wewnatrz stropy z zaskrzynieniami wspartymi na slupach. Wyposazenie barokowe, wyjatkowo bogate, oltarz glówny z plaskorzezba Wniebowziecia Matki Bozej, ambona prospekt organowy, konfesjonaly i zespól lawek z XVIII, chrzcielnica z I polowy XVII.

Krive


- cerkiew greckokatolicka pod wezwaniem sw. Lukasza Ewangelisty.
   Zbudowana w 1826 roku na miejscu starszej swiatyni. W miejsce wczesniejszych zrebowych kopul wprowadzono dach jedno kalenicowy. Budowla orientowana, zrebowa, ze slupowa wieza. Pozornie jednoprzestrzenna zamknieta od wschodu trójbocznie, wewnetrznie podzielona na prezbiterium i nawe. Obszerne wnetrze jest nakryte stropem plaskim, ozdobione delikatnym wzorem ornamentalnym. Prezbiterium oddziela od nawy zrebowa przegroda ikonostasowi z trzema przejsciami, co jest typowe dla najstarszych cerkwi. Wyposazenie wnetrza jest niezwykle bogate. Na przegrodzie ikonostasowej, ikony z róznych okresów XVI, XVII i XVIII wieku.
opracowal Bohdan Zhukiewicz
foto (zakapior)... w naturze... ( ' )

Vorokhta


Hukliwa


Husne

Reklama

Licznik
Weather in L'viv
Facebook

... warto zwiedzic...


===============
Historia:===============
>Przy granicy...
===============
Benkowa Wysznia


- Stary Sambor


- Turka


- Sianki


===============
>Wolyn...
===============
- Olyka


- Luck- Dubno


- Ostróg


- Krzemieniec


- Poczajów


- Zbaraz


Tarnopol (Ternopil)


===============
>Halicz, Pokucie...
===============


- Zolkiew


- Olesko


- Zloczow


- Swirz


- Rohatyn


- Halicz


- Kolomyja


- Czerniowce
===============
>Podole...
===============
- Chocim- Kamieniec Podolski


- Borszcziw


- Czortkow


- Jazlowiec


- Buczacz


- Trembowla


- Miedzyboz


- Bar


- Letycziw


- Human Zofiowka


===============
>Przykarpacie...
===============
- Stryj


- Drogobyh


- Boryslaw


- Truskawiec


- Jaremcze


- Kosiv


===============
>Zakarpacie...
===============
- Uzgorod


- Mukaczewo


===============
co warto zobaczyc
turystyka:
===============
Karpaty...
- Czarnohora


- Bukovina


- Huculszczyzna


- Gorgany


- Bojkowszczyzna


- Bieszczady Wsch.
Poloniny
- Narodowy Przyrodniczy Park Uzanski


- Nadsanski Regionalny Park Krajobrazowy


ШановнI читII I I ,
- "Pogranicze Media" -
http://www.ua.pogranicze.eu/

i I ,
www.pogranicze.eu, http://www.pl.pogranicze.eu, http://www.sk.pogranicze.eu, http://www.eu.pogeanicze.eu, i : i, ii, i i. E: i ” i i i I: i, i i . e i - i, i. , , e i ii i e i i , , , i . ii i - i i i i.
e , i i i i i i i i. i i, i i i i i ii. i i, i i i, i, e i i , ! e ii, ii.

ie i i i.

redakcja@pogranicze.eu